Siirry suoraan sisältöön

Säännöt

Säätiön nimi on Rannikko- ja Sisävesiliikenteen Säätiö ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Säätiön tarkoituksena on kehittää tavara- ja henkilöliikenteen aluksia, kalustoa, logistisia järjestelmiä, ympäristöystävällisyyttä ja päästöjen vähentämistä, satamien lastaus- ja purkujärjestelmiä sekä vastuullista merenkulkua.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja alan tieteelliseen tutkimukseen ja tutkimukseen liittyviin jatko-opintoihin ja palkintoihin sekä Säätiön tarkoitusta tukevaa historiaa tallentaville tutkijoille ja laitoksille. Apurahoja voidaan alan opiskelijoiden lisäksi myöntää varustamoille, satamille, tutkimus- ja kehitystyötä tekeville laitoksille.

Säätiön peruspääoman muodostaa perustajan lahjoittamat 42.214,33 € (neljäkymmentäkaksituhattakaksisataaneljätoista euroa ja kolmekymmentäkolme senttiä).

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuutta muullakin tavalla. Säätiö ei kuitenkaan voi harjoittaa liiketoimintaa. Säätiön varat on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla.

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yksitoista (11) jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus ottaa ja erottaa myös mahdolliset toimihenkilöt sekä määrää heidän palkkionsa.

Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan todistettavalla tavalla kirjallisesti tai sähköpostilla kullekin jäsenelle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tahi jos neljä hallituksen jäsentä sitä esittää.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai toinen heistä yhdessä hallituksen muun jäsenen tai hallituksen siihen valtuuttaman Säätiön toimihenkilön kanssa. Hallitus voi määrätä hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai hallituksen valitseman toimihenkilön yksin kirjoittamaan Säätiön nimen.

Hallituksen jäsenille voidaan kokouksista maksaa kohtuullinen palkkio.

10§ Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Vuosikokouksessa vahvistetaan toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä vuodelta sekä päätetään kuluvan vuoden talousarvio ja mahdolliset hallituksen kokouspalkkiot. Vuosikokouksessa valitaan yksi (1) tilintarkastaja (KHT tai HTM) ja hänelle varamies.

11§ Säätiön tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen kertomus Säätiön toiminnasta edelliseltä vuodelta on annettava vuosikokouksen jälkeen tilintarkastajalle, jonka on annettava kertomuksensa huhtikuun kuluessa. Jos tilintarkastajan kertomus antaa aihetta, on hallituksen kokoonnuttava mahdollisimman pian päättämään tarvittavista toimista.

12§ Säätiön on kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä toimitettava patentti- ja rekisterihallitukselle oikeiksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista sekä mahdolliset muut patentti- ja rekisterihallituksen tarvitsemat tiedot toiminnastaan.

Hallituksen jäsenen ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta sekä Säätiön postiosoitteen muuttumisesta on viivytyksettä ilmoitettava säätiörekisteriin merkittäväksi.

13 § Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) hallituksen jäsenistä sitä kannattaa. Sääntömuutokselle on haettava patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus. Säätiön lakkauttamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

14§ Jos Säätiö lakkautetaan, käytetään jäljellä olevat varat hallituksen päättämällä tavalla Säätiön tarkoitukseen.